Die Nuwe Openbaring van Johannes - Boek 5
JACOB LORBER - AFRIKAANS

Hoofstuk 277

Spring: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277.

Inhoud

Jesus in die omgewing van Césarea Philippi. Evangelie van Matthéüs Hoofstuk 16 (vervolg)

1.              Die wonderbaarlike maaltyd

2.              Hoe wonderwerk plaasvind

3.              Die voorsienigheid van God en die vrye wil van die mens

4.              Die nuwe huis van Markus, `n wonderwerk deur RafaEL

5.              Die kinders van die wêreld en die kinders van God

6.              Gedragsreëls van die Heer vir die herbergier Markus

7.              Oor die Romeinse opperpriester. Kritiek op die heidense priesterdom in Rome

8.              Die godsdienstige verhoudinge in Rome in Jesus se tyd

9.              Die voorspelling van die Heer oor die lot van Rome en Jerusalem

10.          `n Evangelie vir die vroulike geslag

11.          Die menings van die Nubiërs oor die doen van wonderwerke

12.          Oor beterwetery

13.          Die moontlikheid om groter dinge te doen as die Heer

14.          Die doen van wonderwerke deur die mens wat geheel in God se wil opgegaan het

15.          Die Heer troos die Nubiërs, wat nie geroep is tot die kindskap van God nie

16.          Die afvaardiging uit Césarea

17.          Die wyse wetgewing in Mathaël se koninkryk aan die Pontus

18.          Die regstwis tussen Cirénius en Roclus

19.          Die eintlike bedoeling van Roclus en sy metgeselle

20.          Roclus besigtig die wonderbaarlike bouwerk

21.          Die ateïstiese geloofsbelydenis van Roclus

22.          Roclus bewys sy ateïsme

23.          Roclus se mening oor gode en priesters

24.          Roclus probeer sy ateïsme as die korrekte wêreldbeskouing bewys

25.          Die karakter van Roclus, soos wat die Heer hom sien

26.          Cirénius bejeën Roclus as vriend. Die oorsaak van die verval van die priesterskap

27.          Die kunsmatige Allerheiligste in die tempel te Jerusalem. Indiese gruwel van boetedoening

28.          Roclus oor die Indiese priesterstande

29.          Roclus vertel oor die woning van die opperpriester van Lama

30.          Roclus kritiseer die Indiese en Judese godsdiens

31.          Roclus prys die goddeloosheid en die nie-bestaan

32.          Die natuurfilosofie van Roclus

33.          Die god van die natuurfilosowe

34.          Roclus vergelyk menslike met goddelike dade

35.          Roclus laat sien dat die hart die setel is van die ware godheid

36.          Roclus word na RafaEL verwys

37.          RafaEL beskryf God se wese

38.          Doel van die boetedoenings in Indië

39.          Die gevare van hoë wetenskaplike ontwikkeling

40.          Die ontstaan van slawerny

41.          Die egoïstiese huishouding van die ou Egiptenare en die wantoestande aldaar

42.          Die staatsorde van die ou Indiërs

43.          Die godsdienstige band tussen Indië en China

44.          Roclus vertel oor die toorkuns van `n Indiese towenaar

45.          RafaEL verklaar die toorwerke van die Indiese towenaar

46.          Die priesterdom as vyand van die lig

47.          Die vrugte van die nag en die vrugte van die geestelike lig

48.          Roclus verdedig die Essenedom en die skynwonderwerke

49.          Die verskil tussen lewenswysheid en bedrog

50.          Die gevare van die bedrieglike wonderwerke van die orde van die Essene

51.          Ware en valse wonderdoeners

52.          Roclus se twyfel aan RafaEL se mag.....................................................................

53.          Roclus regverdig die stigting van die orde van die Essene

54.          Wat Roclus oor die Nasaréner gehoor het en sy opvattinge daaroor

55.          Die wonderwerk wat Roclus van RafaEL verlang het

56.          Die Essene gis oor die persoon van RafaEL

57.          Roclus oor die belangrikheid van `n ontwikkelde verstand

58.          Die invloed van die liefde op die verstand

59.          RafaEL onthul wat Roclus diep in sy hart oor die Heer dink

60.          Die wese van die liefde

61.          Die insigtelike vermoë van die liefde, die ontoereikendheid van rede en verstand

62.          Die liefde en sy lig wat tot insig lei

63.          Roclus en sy metgeselle pleeg oorleg met mekaar

64.          Ruban pleit by sy metgeselle vir die Heer

65.          Ruban wend hom tot die Heer

66.          Raad en toespraak van die Heer, gerig aan die Essene

67.          Roclus probeer om sy onopregtheid teenoor die Heer te regverdig

68.          Die priesterdom as die grootste hindernis om die leer van die Heer te vergroot

69.          Die ware lewensweg

70.          Die wese van Satan en van die materie

71.          Wat aan die ander kant die lot is van die materieel geworde siel

72.          Verklaring van die woord ‘SHEOULA’ (hel) Oor heldersiendheid

73.          Hoe mens God bo alles liefhet en hoe God graag sien dat die mens werk

74.          Vrae oor siektes en die genesing daarvan

75.          Pyn, siekte en dood

76.          Die vryheid van die menslike wil

77.          Oor korrekte en verkeerde ywer

78.          Die ontwikkeling van die vrye wil. Die nadele van oordrewe ywer

79.          Die Heer maak gewag van Sy laaste aandete en Sy foltering

80.          RafaEL eet baie

81.          Die verskil tussen RafaEL se persoon en wese en die van die aardse mens

82.          Oor die wonderwerke van RafaEL

83.          Lewensvervolmaking en wonderkrag deur die liefde tot God en die naaste. Ware en valse profete

84.          Die betekenis van die kindskap van God op hierdie aarde

85.          Oorgangsperiode in die ryk van die natuurgeeste

86.          Oor die wese van die diamant en die robyn (Thummim en Urim)

87.          Oor sierade van goud en edelstene by heersers

88.          Geloof en verstand

89.          Die gevare van goud

90.          Die belangrikste taak van die mens: Om `n volkome ewebeeld van God te word

91.          Alles het sy tyd

92.          Die Fariseërs neem aanstoot teen die vrolike maaltyd van die Heer

93.          Roclus rig skerp woorde tot die fariseërs

94.          RafaEl verklaar vir Roclus die begrippe “satan” en “duiwel”

95.          Roclus se tussenwerpsel

96.          Demone en hul invloed

97.          Die vrye wil van die mens: Die hulp van die Goddelike barmhartigheid

98.          Die selfbeskikking van die siel

99.          Floran verwyt die Fariseërs vir hul liefdelose kritiek op die Heer

100.       Die seën van die Romeinse bewind vir die Judese volk

101.       Roclus en Floran in gesprek oor Stahar

102.       Roclus belig die Fariseërdom

103.       Roclus wen hom op oor Stahar se geestelike blindheid

104.       Stahar vertel oor homself en sy lewenservaring

105.       Die onbegryplike weë van die Voorsienigheid. Waarom Stahar ten aansien van die Heer twyfel

106.       Die beperkte insig van die engele in die denke van die Heer

107.       `n Voorspelling van die Heer oor die toekoms: Die volksverhuising

108.       Die tydperk van die tegniek

109.       Oor die oordeel wat die mense self veroorsaak

110.       Die toekomstige teistering van die aarde. Die kinders van God sal verborge wees.

111.       Die einde van die aardse materie

112.       Die materiële wêrelde sal ook in die geestelike verander word. Kinders en skepsele van God

113.       Mense van die sterrewêrelde en die kindskap van God

114.       Die groot skeppingsmens en die aarde

115.       Wese en inhoud van `n heelalsfeer

116.       Ontoereikendheid van die menslike insig. Troos in die goddelike liefde

117.       Die ken van Jesus as God as voorwaarde vir die ware liefde tot God

118.       Goue riglyn vir die vergroting van die evangelie

119.       Die verskil tussen `n ware en `n valse leier

120.       Die toekoms en